Zbiory norm i rozporządzeń

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami

Przewody kominowe przez ścianę (patrz też § 175)

§ 142.
1. Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu.
3. Dopuszcza się wyprowadzanie przewodów spalinowych od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania bezpośrednio przez ściany zewnętrzne budynków, przy zachowaniu warunków określonych w § 175.

Konieczność odzysku ciepła

§ 151
„1. W instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji komfortowej o wydajności 500 m3/h i więcej należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego o sprawności temperaturowej co najmniej 50% lub recyrkulację, gdy jest to dopuszczalne. W przypadku zastosowania recyrkulacji strumień powietrza zewnętrznego nie może być mniejszy niż wynika to z wymagań higienicznych. Dla wentylacji technologicznej zastosowanie odzysku ciepła powinno wynikać z uwarunkowań technologicznych i rachunku ekonomicznego.”

Komentarz Flowair do § 151.1.: Z powyższego wynika, że dotychczasowe rozwiązanie oparte na aparatach grzewczo-wentylacyjnych z recyrkulacją jest dopuszczalne, jednak wymóg stosowania odzysku energii jest nadrzędny i z czasem, może on być jedynym wymogiem koniecznym. Argument przemawiający za tą tezą: Rozp. Min. Infr. z dnia 12.04.2002 nakładało konieczność odzysku ciepła od strumienia wentylacyjnego wielkości 10000m3/h, natomiast w aktualizacji z dnia 6.11.2008r. strumień ten zmniejszono już do 2000m3/h, z kolei w aktualizacji z dnia 13.08.2013 już tylko 500m3/h. Pokazuje to trend zaostrzający wymagania w tym zakresie.

 „5. W przypadku stosowania recyrkulacji powietrza w instalacjach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji należy stosować układy regulacji umożliwiające w korzystnych warunkach pogodowych zwiększanie udziału powietrza zewnętrznego do 100 %.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadkach, gdy zwiększanie strumienia powietrza wentylacyjnego uniemożliwiałoby dotrzymanie poziomu czystości powietrza wymaganego przez względy technologiczne.

Czerpnie powietrza

§ 152

1. Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umożliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza.
2. Czerpni powietrza nie należy lokalizować w miejscach, w których istnieje niebezpieczeństwo napływu powietrza wywiewanego z wyrzutni oraz powietrza z rozpyloną wodą pochodzącą z chłodni kominowej lub innych podobnych urządzeń.
3. Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na ścianie dwóch najniższych kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdować się w odległości co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla więcej niż 20 samochodów, miejsc gromadzenia odpadów stałych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m.

(Komentarz Flowair: W normie PN-EN 13779:2008 jest informacja, że 3 m nad poziomem terenu (różnica z rozporządzeniem) lub co najmniej 1,5 krotności maksymalnej przewidywanej grubości pokrywy śnieżnej, czyli np.  1,5x0,4m=0,6m)

4. Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny być tak lokalizowane, aby dolna krawędź otworu wlotowego znajdowała się co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której są zamontowane, oraz aby została zachowana odległość co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.
5. Powietrze wywiewane z budynków lub pomieszczeń, zanieczyszczone w stopniu przekraczającym wymagania określone w przepisach odrębnych, dotyczących dopuszczalnych rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających powietrze zewnętrzne, powinno być oczyszczone przed wprowadzeniem do atmosfery.
7. Dolna krawędź otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budynku, powinna znajdować się co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0,4 m powyżej linii łączącej najwyższe punkty wystających ponad dach części budynku, znajdujących się w odległości do 10 m od wyrzutni, mierząc w rzucie poziomym.
9. Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku, pod warunkiem że:

 1. powietrze wywiewane nie zawiera uciążliwych zapachów oraz zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia,
 2. przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co najmniej 10 m lub bez okien w odległości co najmniej 8 m,
 3. okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m, a poniżej lub powyżej wyrzutni — co najmniej 2 m,
 4. czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się poniżej lub na tym samym poziomie co wyrzutnia, w odległości co najmniej 1,5 m.

10. Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku należy sytuować poza strefami zagrożenia wybuchem, zachowując między nimi odległość nie mniejszą niż 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna być usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnią.

(Komentarz Flowair: W normie PN-EN 13779:2008 jest informacja, że można używając odpowiednich wzorów na współczynnik rozcieńczenia skalkulować minimalną odległość czerpni od wyrzutni)

11. Odległość, o której mowa w ust. 10, może nie być zachowana w przypadku zastosowania zblokowanych urządzeń wentylacyjnych, obejmujących czerpnię i wyrzutnię powietrza, zapewniających skuteczny rozdział strumienia powietrza świeżego od wywiewanego z urządzenia wentylacyjnego. Nie dotyczy to przypadku usuwania powietrza zawierającego zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe zapachy lub substancje palne.
12. Odległość wyrzutni dachowych, mierząc w rzucie poziomym, nie powinna być mniejsza niż 3 m od:

 1. krawędzi dachu, poniżej której znajdują się okna,
 2. najbliższej krawędzi okna w połaci dachu,
 3. najbliższej krawędzi okna w ścianie ponad dachem.

13. Jeżeli odległość, o której mowa w ust. 12 pkt 2 i 3, wynosi od 3 m do 10 m, dolna krawędź wyrzutni powinna znajdować się co najmniej 1 m ponad najwyższą krawędzią okna.
14. W przypadku usuwania przez wyrzutnię dachową powietrza zawierającego zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe zapachy, z zastrzeżeniem ust. 5, odległości, o których mowa w ust. 12 i 13, należy zwiększyć o 100%.

§ 153
1. Przewody i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby zminimalizować odkładanie się zanieczyszczeń na ich powierzchniach wewnętrznych kontaktujących się z powietrzem wentylacyjnym.
2. Przewody powinny mieć przekrój poprzeczny właściwy dla przewidywanych przepływów powietrza oraz konstrukcję przystosowaną do maksymalnego ciśnienia i wymaganej szczelności instalacji, z uwzględnieniem Polskich Norm dotyczących wytrzymałości i szczelności przewodów.
3. Właściwości materiałów przewodów lub sposób zabezpieczania ich powierzchni powinny być dobrane odpowiednio do parametrów przepływającego powietrza oraz do warunków występujących w miejscu ich zamontowania.
4. Przewody instalowane w miejscach, w których mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne, powinny być zabezpieczone przed tymi uszkodzeniami.
5. Przewody powinny być wyposażone w otwory rewizyjne spełniające wymagania Polskiej Normy dotyczącej elementów przewodów ułatwiających konserwację, umożliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż poprzez te otwory, przy czym nie należy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.
6. Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane powinny mieć izolację cieplną, z uwzględnieniem wymagań określonych w § 267 ust. 1.
7. Przewody instalacji klimatyzacji, przewody stosowane do recyrkulacji powietrza oraz prowadzące do urządzeń do odzyskiwania ciepła, a także przewody prowadzące powietrze zewnętrzne przez ogrzewane pomieszczenia, powinny mieć izolację cieplną i przeciwwilgociową.

§ 154.
1. Urządzenia i elementy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być stosowane w sposób umożliwiający uzyskanie zakładanej jakości środowiska w pomieszczeniu przy racjonalnym zużyciu energii do ogrzewania i chłodzenia oraz energii elektrycznej.
2. Instalacje klimatyzacji powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia pomiarowe służące do sprawdzania warunków pracy i kontroli zużycia energii.
3. Urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, takie jak centrale, klimakonwektory wentylatorowe, klimatyzatory, aparaty ogrzewcze i chłodząco-wentylacyjne, powinny być tak instalowane, aby była zapewniona możliwość ich okresowej kontroli, konserwacji, naprawy lub wymiany.
4. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne usytuowane na zewnątrz budynku powinny mieć odpowiednią obudowę lub inne zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych.
5. W przypadku pomieszczeń o specjalnych wymaganiach higienicznych należy stosować centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne umożliwiające utrzymanie podwyższonej czystości wewnątrz obudowy, wyposażone w oświetlenie wewnętrzne i wzierniki do kontroli stanu centrali z zewnątrz.
6. Urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w powietrzu zewnętrznym, a w szczególnych przypadkach w powietrzu obiegowym (recyrkulacyjnym), za pomocą filtrów:

 1. 1) nagrzewnice, chłodnice i urządzenia do odzyskiwania ciepła – co najmniej klasy G4,
 2. 2) nawilżacze – co najmniej klasy F6, określonych w Polskiej Normie dotyczącej klasyfikacji filtrów powietrza.

7. Nawilżacze w instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed przeciekaniem wody na zewnątrz oraz przed przenoszeniem kropel wody przez powietrze wentylacyjne do dalszych części instalacji.
8. Połączenia wentylatorów z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane za pomocą elastycznych elementów łączących, z zachowaniem wymagań określonych w § 267 ust. 7.
9.73) Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być wyposażone w przepustnice zlokalizowane w miejscach umożliwiających regulację instalacji, a także odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego i wypływu powietrza wewnętrznego. Wymaganie to nie dotyczy instalacji mechanicznej wywiewnej, przewidzianej do okresowej pracy jako wentylacja grawitacyjna.

Konieczność stosowania detekcji gazu

§ 158
„5. Urządzenia sygnalizacyjno- odcinające dopływ gazu należy stosować w tych pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW.”

Koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe

§ 175
„1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody po-wietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzne ściany budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:

 1. 21kW — w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
 2. 5kW — w pozostałych budynkach mieszkalnych.

2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.
3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien otwieralnych i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.
4. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, od których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno- spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrznej ścianą budynku, jeżeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od ściany innego budynku z oknami nie mniej niż 12 m, a także jeżeli wyloty przewodów znajdują się wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu.”

Temperatura nawiewu powietrza

§ 302.
1. W budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi temperatura na powierzchni elementów centralnego ogrzewania, niezabezpieczonych przed dotknięciem przez użytkowników, nie może przekraczać 90°C.
2. W budynku, o którym mowa w ust. 1, lecz z ogrzewaniem powietrznym, temperatura strumienia powietrza w odległości 1 cm od wylotu do pomieszczenia nie może przekraczać 70°C – jeżeli znajduje się on na wysokości ponad 3,5 m od poziomu podłogi i 45°C – w pozostałych przypadkach.

HAŁAS

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
22 stycznia 2014

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - tabela 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - tabela 3

Dopuszczalne poziomy hałasu w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi PN-87/B-02151/02 - "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach."

lpprzeznaczenie pomieszczeniarównoważny od wszystkich źródeł hałasu łącznieod wyposażenia technicznego budynku
oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem
średni lub równoważnymaksymalny 
chwilowe>5dB)
dzien.nocdzieńnocdzieńnoc
11234567
1 pomieszczenia mieszkalne w budynkach mieszkalnych, internatach, domach rencistów, domach dziecka, hotelach kategorii S i I, hotelach robotniczych 40 30 35 25 40 30
2 kuchnie i pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach 45 40 40 40 45 45
3 pokoje w hotelach kat. II i niższych 45 35 40 30 45 35
4 pokoje w domach wczasowych 40-45 30-35 35-40 25-30 40-45 30-35
5 pokoje chorych w szpitalach i sanatoriach za wyjątkiem pokoi w oddziałach intensywnej opieki medycznej 35 30 30 25 35 30
6 pomieszczenia łóżkowe w oddziałach intensywnej opieki medycznej 30 30 25 25 30 30
7 sale operacyjne, pokoje przygotowania chorych do operacji + 35 - 30 - 35 -
8 gabinety badań lekarskich w przychodniach i szpitalach, pom. psychoterapii 35 - 30 - 35 -
9 pokoje lekarskie, pielęgniarskie oraz inne pomieszczenia szpitalne (za wyjątkiem działów technicznych i gospodarczych) 40 30 35 25 40 35
10 laboratoria medyczne, pokoje recepturowe w aptekach 40 - 35 - 40 -
11 pokoje dla dzieci w żłobkach, klasy w przedszkolach 35 - 30 - 35 -
12 klasy i pracownie szkolne, sale wykładowe audytoria + 40 - 35 - 40 -
13 sale konferencyjne 40 - 35 - 40 -
14 pomieszczenia do pracy umysłowej wymagającej silnej koncentracji uwagi 35 - 30 - 35 -
15 pomieszczenia administracyjne bez wewnętrznych źródeł hałasu 40 - 35 - 40 -
16 pomieszczenia administracyjne z wewnętrznymi źródłami hałasu, pomieszczenia administracyjne w obiektach tymczasowych 45 - 40 - 45 -
17 sale zajęć w domach kultury 35-45 - 30-40 - 40-50 -
18 sale kawiarniane i restauracyjne 50 - 45 - brak norm
19 sale sklepowe 50 - 45 - brak norm

Hałas na terenie magazynu nie powinien przekraczać dopuszczalnego poziomu 85 dB.

ANALIZA „EKOPROJEKTU”

czyli Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

INTERPRETACJA EKOPROJEKTU wg Flowair:

Ekoprojekt dotyczy produktów/urządzeń i wytycznych/wymagań do ich produkcji, oznaczeń, obrotu… skierowany jest do producentów „produktów związanych z energią”. Ekoprojekt nie stanowi wytycznych do projektowania instalacji. Wytyczne do projektowania instalacji znajdują się w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. Ekoprojekt wpływa na rozporządzenie ale go nie „obala”, jedynie zaostrza wartość sprawności odzysku ciepła z 50% na 67% poprzez nałożenie konieczności stosowania takich urządzeń. Recyrkulacja jest nadal możliwa tam gdzie jest to dopuszczalne czyli uogólniając tam gdzie powietrze wewnątrz nie jest zanieczyszczone (szczegóły poniżej w § 151 ust. 3).

Kolejną furtką do braku konieczności stosowania odzysku ciepła i możliwości stosowania recyrkulacji jest sytuacja gdy instalację używa się krócej niż przez 1 000 godzin w roku (szczegóły poniżej w § 151 ust. 7). Np. sala gimnastyczna użytkowana 188 dni czyli w roku szkolnym po 5 godzin dziennie to 940h rocznie. Mogą być przypadki gdzie tak może być, w przemyśle raczej nie.

Ekoprojekt musi być stosowany od 1 stycznia 2016 – 67% sprawności odzysku, natomiast od 1 stycznia 2018 ma to być już 73%.

Spełniamy wszystkie warunki zawarte w tzw. „ekoprojekcie”.

Używasz przeglądarki Internet Explorer w wersji 9.0 lub starszej. Do poprawnego przeglądania naszej strony internetowej zalecana jest najnowsza wersja tej przeglądarki, którą możesz pobrać tutaj.