Warunki
gwarancji

Ogólne warunki gwarancji
Warunki sprzedaży i gwarancji Cube

Warunki gwarancji dla urządzeń z serii LEO,ELiS i OXeN

Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezpłatnej naprawy urządzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie trwania gwarancji.

 1. Klient ma prawo w ramach gwarancji do wymiany urządzenia lub jego elementu na nowy produkt, wolny od wad, tylko wtedy gdy w okresie gwarancji producent stwierdzi, iż usunięcie wady nie jest możliwe.
 2. Dowód zakupu stanowi dla użytkownika podstawę do wystąpienia o bezpłatne wykonanie naprawy.
 3. W przypadku bezpodstawnego wezwania do naprawy gwarancyjnej koszty z tym związane w pełnej wysokości ponosić będzie użytkownik.
 4. Gwarancja przysługuje przez okres 24 kolejnych miesięcy od daty zakupu.
 5. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego urządzenia do producenta.
 7. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urządzenia w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do producenta.
 8. W przypadku, gdy wada nie ma charakteru trwałego i jej ustalenie wymaga dłuższej diagnozy producent zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rozpatrzenia gwarancji określonego w punkcie 7. O konieczności przedłużenia terminu potrzebnego do rozpatrzenia gwarancji producent zawiadomi przed upływem 14-tego dnia, liczonego od dnia dostarczenia reklamowanego urządzenia.
 9. Producent może wysłać zastępcze urządzenie na życzenie klienta w czasie rozpatrywania gwarancji. Na wysłany, nowy towar wystawiana jest faktura, do której klient otrzyma korektę w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 10. W przypadku stwierdzenia, że usterka wynikła z powodu użytkowania urządzenia niezgodnie z wytycznymi producenta lub reklamowane urządzenie okazało się w pełni sprawne – gwarancja nie zostanie uznana, a zgłaszający będzie musiał dokonać zapłaty za urządzenie zastępcze zgodnie z wystawioną fakturą.

Ograniczenia gwarancji

 1. W skład świadczeń gwarancyjnych nie wchodzą: montaż i instalacja urządzeń, prace konserwacyjne, usuwanie usterek spowodowanych brakiem wiedzy na temat obsługi urządzenia.
 2. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku wystąpienia niżej wymienionych usterek:
  • uszkodzenia lub zniszczenia produktu powstałe w rezultacie niewłaściwej eksploatacji, postępowania niezgodnego z zaleceniami normalnego użycia lub niezgodnego z dostarczoną z urządzeniem dokumentacją techniczną,
  • wad powstałych na skutek montażu urządzeń niezgodnie z dokumentacją techniczną,
  • wady powstałe na skutek niezgodnego z zaleceniami w dokumentacji technicznej fizycznego lub elektrycznego oddziaływania, przegrzania lub wilgoci albo warunków środowiskowych, zamoknięcia, korozji, utleniania, uszkodzenia lub wahania napięcia elektrycznego, pioruna, pożaru lub innej siły wyższej powodującej zniszczenia lub uszkodzenia produktu,
  • mechaniczne uszkodzenia lub zniszczenia produktów i wywołane nimi wady,
  • uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego transportowania lub zapakowania produktu przesyłanego do punktu sprzedaży. Klient ma obowiązek sprawdzenia towaru przy odbiorze. W razie stwierdzenia usterek klient jest zobowiązany poinformować o nich producenta oraz spisać protokół uszkodzeń u przewoźnika,
  • wad powstałych na skutek normalnego zużycia materiałów wynikających z normalnej eksploatacji.

Warunki gwarancji dla urządzeń z serii ROBUR

 1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia sprzedaży oraz 24 miesiące w przypadku dokonania rozruchu i przeglądu rocznego przez Autoryzowany Serwis.
 2. Producent udziela gwarancji, że jego produkty posiadają i będą posiadać przez określony czas właściwości ustalone przez normy techniczne, pod warunkiem przestrzegania warunków techniczno-eksploatacyjnych oraz regularnej konserwacji prowadzonej przez użytkownika, a także że produkty te są kompletne oraz bez wad.
 3. Naprawy gwarancyjne produktów zostaną przeprowadzone w ramach działalności Autoryzowanych Serwisów.
 4. Gwarancję można zgłosić z tytułu wad materiałowych oraz w przypadku niepoprawności funkcjonowania produktów. Reklamacje zgłasza użytkownik bezpośrednio u Dystrybutora.
 5. Urządzenie może zostać wdrożone do eksploatacji wyłącznie przez osobę posiadającą uprawnienia gazowe, oraz zgodnie ze wszystkimi wytycznymi zawartymi w Instrukcji Obsługi i Montażu urządzenia.
 6. Gwarancja staje się nieważna w sytuacji, gdy produkt został poddany modyfikacjom lub naruszono tabliczki fabryczne, gdy produkt został uszkodzony mechanicznie przy użyciu siły lub wskutek jego nieprawidłowego zastosowania, a także w przypadku nie przeprowadzania regularnych prac konserwacyjnych lub w przypadku usterki spowodowanej wypadkiem.
 7. W skład świadczeń gwarancyjnych nie wchodzą: rozruch, regularne prace konserwacyjne oraz kontrola roczna.
 8. W skład świadczeń gwarancyjnych nie wchodzi usuwanie usterek spowodowanych brakiem wiedzy na temat montażu   oraz obsługi urządzenia.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia warunków roboczych zgodnych z aktualnymi przepisami prawa oraz warunkami eksploatacji i montażu zawartymi w Instrukcji Obsługi i Montażu.
 10. Użytkownik zobowiązany jest umożliwić technikom serwisowym bezpieczny dostęp do urządzenia.
 11. Przedłużona gwarancja do 24 miesięcy obowiązuje w przypadku dokonania rozruchu oraz przeglądu po roku eksploatacji przez Autoryzowany Serwis.

Zakres zastosowania

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) i gwarancji (OWG) mają zastosowanie do wszelkich umów kupna i sprzedaży dotyczącymi urządzeń grupy Cube pomiędzy FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.J, KRS 0000278434, REGON: 192936066, NIP: 958 14 40 661 (FLOWAIR) a podmiotem składającym zamówienie (ZAMAWIAJĄCY), chyba że umowa spisana oddzielnie pomiędzy stronami (Flowair i zamawiającym) stanowi inaczej. Sprzedający nie podlega warunkom innych umów sporządzonych przez zamawiających, chyba, że je pisemnie zaakceptował. Nieważność któregokolwiek fragmentu OWS lub OWG nie stanowi o nieważności pozostałych postanowień.

Oferta

Oferta składana jest przez sprzedającego w odpowiedzi na zapytanie ze strony zamawiającego. Ważność oferty wynosi 30 dni od daty wystawienia. Oferta zawiera wycenę urządzeń i usług wyrażoną za pomocą cen netto. Oferta jest podstawą do złożenia zamówienia.

Złożenie zamówienia

Złożenie zamówienia winno nastąpić po wcześniejszym otrzymaniu oferty na przedmiot zamówienia. Zamawiający poprzez złożenie zamówienia akceptuje warunki techniczne ofertowanych produktów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne założenia techniczne zamawiającego dotyczące parametrów urządzeń i ich doboru. Zamówienie musi zostać złożone przez zamawiającego pisemnie i wszelkie późniejsze zmiany w jego treści mogą zostać dokonane jedynie pisemnie za pisemną zgodą sprzedającego pod rygorem nieważności innych postanowień innych form zamówienia.

Płatność

W celu realizacji umowy Zamawiający wpłaci tytułem zadatku 80% ceny zamówienia w terminie i na rachunek bankowy Sprzedającego określony w Ofercie chyba, że strony drogą osobnej umowy lub za pośrednictwem oferty postanowią inaczej. Strony postanawiają, że Zamawiającemu nie przysługuje prawo żądania sumy dwukrotnie wyższej, o której mowa w art. 394 § 1 k.c.

Termin realizacji

Przy złożeniu oferty sprzedający określa szacunkowy czas produkcji urządzeń, który powinien zostać potwierdzony na etapie zamówienia. FLOWAIR rezerwuje sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy zamawiający nie dotrzymuje postanowień dotyczących płatności lub toczą się w jego sprawie postępowania upadłościowe lub likwidacyjne. Warunkiem dotrzymania terminów realizacji jest wywiązanie się przez zamawiającego z założeń dotyczących płatności. Przy braku terminowego wywiązania się z płatności termin realizacji zostaje proporcjonalnie przedłużony do czasu zwłoki. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia powstałe na skutek działania sił wyższych, przy czym za siłę wyższą uważa się wydarzenie nie wynikające z winy FLOWAIR, któremu nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności w relacjach handlowych np.: katastrofy naturalne, działania zbrojne, niedobory surowców, embarga i wszelkie inne siły wyższe.

Firma FLOWAIR Głogowski i Brzeziński rezerwuje prawo do zmiany planowanego terminu produkcji urządzeń. Wynika to z tymczasowo niestabilnej sytuacji rynkowej, utrudnionej dostępności komponentów i pozrywanych łańcuchów dostaw. Informacja o ewentualnej zmianie terminu realizacji zostanie przekazana przez FLOWAIR niezwłocznie po otrzymaniu informacji od dostawców, nie później niż na 2 tygodnie przed terminem pierwotnie planowanym.    

Warunki dostawy

Sprzedający zapewnia dostawę urządzeń na adres wskazany przez zamawiającego. Koszty i organizacja załadunku leżą po stronie FLOWAIR. Odpowiedzialność za zapewnienie rozładunku leży po stronie zamawiającego. Sprzedający na zapytanie przedstawia szacunkowe koszty dostawy zamówienia. Koszty dostawy są zmienne w zależności od miejsca i terminu dostawy oraz aktualnej sytuacji na rynku przewoźniczym i w późniejszym etapie realizacji zamówienia mogą się różnić od wcześniejszych założeń. Po zakończeniu procesu produkcji sprzedający powiadamia zamawiającego o gotowości urządzeń do dostawy. Termin wysyłki urządzeń wynosi do 15 dni od daty poinformowania o gotowości do dostawy. W przypadku braku możliwości przyjęcia dostawy wynikającej ze strony zamawiającego może zostań on obciążony kosztami magazynowymi wynoszącymi do 3% ceny sprzedażowej zamówionych urządzeń miesięcznie. Koszty magazynowania są proporcjonalnie przeliczane za każdy dzień zwłoki w odbiorze dostawy. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów powstałych w wyniku niedotrzymania zobowiązań dotyczących rozładunku urządzeń. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności towarów z zamówieniem w momencie dostawy. Wszelkie uszkodzenia powstałe podczas transportu należy udokumentować w obecności firmy przewozowej i niezwłocznie zgłosić firmie FLOWAIR w celu umożliwienia dochodzenia odszkodowania. Brak niezwłocznego zgłoszenia uszkodzeń może skutkować utratą możliwości roszczeń z tytułu polisy ubezpieczeniowej zawartej na czas transportu. Odpowiedzialność za urządzenia (wliczając ryzyko uszkodzenia, kradzieży lub innych sił wyższych) przechodzi na zamawiającego wraz z przystąpieniem do procedury rozładunku. Jeżeli strony ustaliły, że organizacja dostawy leży po stronie zamawiającego odpowiedzialność za urządzenia zostaje zdjęta z FLOWAIR wraz z załadunkiem urządzeń na środek transportu.

Gwarancja

Okres gwarancyjny na wszystkie urządzenia Cube wynosi 36 miesięcy od daty pierwszego uruchomienia, nie dłużej niż 39 miesięcy od daty dostawy pod warunkiem zakupienia przez zamawiającego usługi monitoring on-line urządzeń Cube. W koszt usługi jest wliczone przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy (do 36 miesięcy) oraz moduł routera GSM wraz z kartą SIM i opłatą związaną z transferem danych i opłatą abonamentową. Przy braku spełnienia powyższych warunków gwarancja przysługuje na okres 24 miesięcy od daty pierwszego uruchomienia, nie dłużej niż 27 miesięcy od daty dostawy. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość rozszerzenia okresu gwarancyjnego do 60 miesięcy od daty pierwszego uruchomienia, nie dłużej niż 63 miesięcy od daty dostawy. Koszt przedłużenia gwarancji jest wyceniany indywidualnie w zależności od konfiguracji urządzenia. Warunkiem utrzymania gwarancji jest dokonanie odpłatnego pierwszego uruchomienia przez autoryzowany serwis oraz odpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne co 6 miesięcy w przypadku urządzeń wyposażonych w agregat chłodniczy lub co 12 miesięcy w przypadku pozostałych urządzeń. Koszt pierwszego uruchomienia oraz przeglądów gwarancyjnych jest ustalany w kontakcie z przedstawicielami Działu Handlowego lub Działu Wsparcia Posprzedażowego i jest zależny od konfiguracji urządzeń.  

Oferta

Oferta składana jest przez sprzedającego w odpowiedzi na zapytanie ze strony zamawiającego. Ważność oferty wynosi 30 dni od daty wystawienia. Oferta zawiera wycenę urządzeń i usług wyrażoną za pomocą cen netto. Oferta jest podstawą do złożenia zamówienia.

Warunki gwarancji

 1. Klient ma prawo w ramach gwarancji do wymiany urządzenia lub jego elementu na nowy, wolny od wad, gdy w okresie trwania gwarancji producent stwierdzi, iż usunięcie wady nie jest możliwe,
 2. Części, które zostaną wymontowane i zastąpione nowymi w trakcie świadczenia serwisowego przechodzą na własność producenta,
 3. W przypadku realizacji świadczenia gwarancyjnego w miejscu zamontowania urządzenia, producent pokryje koszty dojazdu pracowników autoryzowanego serwisu oraz wysyłki części zamiennych,
 4. Dowód zakupu stanowi dla użytkownika podstawę do wystąpienia o bezpłatne wykonanie naprawy gwarancyjnej,
 5. Naprawa gwarancyjna jest realizowana przez serwis producencki lub serwis autoryzowany. W przypadku bezpodstawnego wezwania do naprawy gwarancyjnej lub przerwania prac serwisowych z winy użytkownika koszty z tym związane w pełnej wysokości ponosić będzie użytkownik,
 6. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego i podjęcia czynności serwisowych w ciągu 48 godzin roboczych,
 8. Producent zastrzega sobie prawo do usunięcia usterek wynikających z winy producenta w ciągu 14 dni roboczych. W wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, w szczególności, gdy świadczenie gwarancyjne wymaga sprowadzenia części lub podzespołów od poddostawcy oraz w przypadku uniemożliwienia pracy serwisu,
 9. W przypadku, gdy wada nie ma charakteru trwałego i jej ustalenie wymaga dłuższej diagnozy producent zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rozpatrzenia gwarancji określonego w poprzednim punkcie. O konieczności przedłużenia terminu potrzebnego do rozpatrzenia gwarancji producent zawiadomi pisemnie, niezwłocznie po stwierdzeniu takiej konieczności,
 10. W przypadku stwierdzenia, że usterka wynikła z powodu użytkowania urządzenia niezgodnie z wytycznymi producenta lub reklamowane urządzenie okazało się w pełni sprawne – gwarancja nie zostanie uznana, a zgłaszający będzie musiał dokonać zapłaty za przyjazd autoryzowanego serwisu lub inne koszty jakie poniósł producent w wyniku nieuzasadnionego zgłoszenia,
 11. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku postoju urządzeń oczekujących na świadczenie gwarancyjne ani za inne szkody w majątku producenta niż urządzenia podlegające niniejszemu świadczeniu gwarancyjnemu,
 12. Klient jest zobowiązany do umożliwienia pracownikom serwisu bezpiecznego i bezzwłocznego dostępu do urządzeń,
 13. Gwarancja nie obowiązuje w poniższych przypadkach:
  • urządzenie nie było poddawane regularnym przeglądom gwarancyjnym,
  • przeglądy gwarancyjne i inne czynności serwisowe nie były dokonywane przez autoryzowany serwis producenta,
  • montażu, posadowienia, podłączenia elektrycznego lub hydraulicznego urządzenia niezgodnego z zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznej producenta,
  • montażu i posadowienia urządzeń niezgodnie z wytycznymi producenta,
  • wad powstałych na skutek niezgodnego z zaleceniami w dokumentacji technicznej fizycznego lub elektrycznego oddziaływania, przegrzania lub wilgoci albo warunków środowiskowych, zamoknięcia, korozji, utleniania, uszkodzenia lub wahania napięcia elektrycznego, pioruna, pożaru lub innej siły wyższej powodującej zniszczenia lub uszkodzenia produktu,
  • braku zastosowania się do innych zaleceń zawartych w dokumentacji technicznej producenta,
  • modyfikacji, zmiany parametrów pracy, naprawy lub wymiany części urządzenia bez pisemnej zgody producenta,
  • mechaniczne uszkodzenia lub zniszczenia i wywołane nimi wady,
  • gwarancją nie są objęte części ulegające normalnemu zużyciu, materiały eksploatacyjne (filtry, uszczelki, paski klinowe, żarówki, bezpieczniki, łożyska itp.),
  • braku uruchomienia przez autoryzowany serwis producenta.

Pierwsze uruchomienie

Zamawiający zgłasza gotowość do dokonania pierwszego uruchomienia, będącego wymogiem świadczenia gwarancyjnego. Zgłoszenie należy gotowości należy przesłać:

 • drogą mailową: : anna.witowska@flowair.pl lub seweryn.warmowski@flowair.pl 
 • lub telefonicznie: +48 506 845 971.

Po zgłoszeniu gotowości do pierwszego uruchomienia autoryzowany serwis przesyła formularz „Zgłoszenie gotowości do pierwszego uruchomienia Cube”. Wypełnione zgłoszenie gotowości do pierwszego uruchomienia należy czytelnie podpisać i odesłać do autoryzowanego serwisu producenta. Zgłoszenie należy odesłać co najmniej 7 dni roboczych przed proponowanym terminem pierwszego uruchomienia. Do przeprowadzenia pierwszego uruchomienia wymagane jest zapewnienie odpowiednich warunków technicznych instalacji wymienionych w zgłoszeniu. Podczas pierwszego uruchomienia przeprowadzane jest szkolenie z obsługi sterownika dostarczanego z urządzeniem oraz sporządzany jest protokół uruchomienia, z którego dniem rozpoczyna się okres gwarancyjny. Wezwanie serwisu przy braku gotowości do uruchomienia zleceniodawca pierwszego uruchomienia zobowiązuje się do poniesienia kosztów operacyjnych równych 1400 zł netto. Jeżeli możliwe będzie przystosowanie, przez autoryzowany serwis, nieprzygotowanej do odbioru instalacji zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów wynikających z dodatkowych prac. 

Przegląd

Zamawiający zgłasza gotowość do wykonania przeglądu, będącego wymogiem świadczenia gwarancyjnego. Zgłoszenie należy przesłać:

 • drogą mailową: : anna.witowska@flowair.pl lub seweryn.warmowski@flowair.pl 
 • lub telefonicznie: +48 506 846 937.

Własność intelektualna

 Sprzedaż urządzeń nie skutkuje przekazaniem zamawiającemu własności intelektualnej dotyczącej urządzeń Cube.

Odpowiedzialność

FLOWAIR nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wytoczone przeciwko zamawiającemu.

Używasz przeglądarki Internet Explorer w wersji 9.0 lub starszej. Do poprawnego przeglądania naszej strony internetowej zalecana jest najnowsza wersja tej przeglądarki, którą możesz pobrać tutaj.
Facebook LinkedIn sticker YouTube Strefa projektanta Blog